Forse investering in natuurherstelprojecten

De Provincie Limburg ontvangt voor de komende drie jaar 60 tot 70 miljoen euro van het Rijk voor natuurherstel en -ontwikkeling. Dit vloeit voort uit het akkoord dat Rijk en provincies hebben bereikt over de verdeling van de middelen voor de uitvoering van het ‘Programma Natuur’. Vanuit dit programma gaan overheden, natuurbeheerders en particuliere en agrarische grondeigenaren de komende jaren de natuur samen verder versterken en verbeteren.

De afgelopen jaren hebben Rijk en provincies vanuit het Natuurpact (2013) al veel geïnvesteerd in natuur. Naast de brongerichte aanpak waarvoor een opkoopregeling wordt uitgewerkt, is extra inzet nodig om de natuur verder te versterken en stikstofgevoelige habitats en leefgebieden van soorten te herstellen. Het Programma Natuur geeft hier invulling aan.

Forse investering in natuurherstelprojecten

Het kabinet maakt hiervoor vanuit het beschikbare geld voor de stikstofaanpak tot 2030 bijna 3 miljard euro vrij. Voor de periode 2021-2023 gaat het om ca. 600 miljoen euro. Limburg kan hiervan zo’n 10% tot 12% tegemoet zien. Deze verdeling is ook het uitgangspunt voor de periode daarna tot 2030.

Gedeputeerde Carla Brugman-Rustenburg (Natura 2000):

Met deze middelen kunnen we de natuur in Limburg een extra impuls geven. Samen met de natuurorganisaties en het Waterschap gaan we aan de slag om de unieke stikstofgevoelige habitats en soorten in Limburg te herstellen om zo bij te dragen aan de oplossing van de stikstofproblematiek.

Van de jaarlijks beschikbare middelen gaat het merendeel naar systeemgerichte maatregelen, waarmee natuurgebieden en omgeving worden versterkt en verbeterd. In Noord- en Midden-Limburg gebeurt dit onder meer door herstel van de hydrologie in en om de Natura 2000-gebieden. In Zuid-Limburg wordt ingezet op het voorkomen van inspoeling van meststoffen. Daarnaast wordt in alle Natura 2000-gebieden de kwaliteit van de inrichting en van het beheer verhoogd. Zoals met de omvorming van laagwaardige graslanden naar habitattypen, het herstellen van vennen en het verbeteren van bos- en heidebodems.

Voor de uitvoering werkt de Provincie Limburg samen met het Waterschap Limburg, natuurorganisaties en andere partijen in de ‘Limburgse Plattelandscoalitie’.

Laatste nieuws

Ons laatste nieuws over Limburg

Villa Nieuw Ehrenstein geopend
ZOO van ZAND
Bijzonder Buggenumse Veld
Wandelen in Maastricht door Leo Platvoet
Boeken: Het geluk van Limburg door Marcia Luyten
Even­wich­tig sa­men­le­ven met de be­ver
Prepper Paradise in Bureau Europa
Gorilla Update: GaiaZOO